Referent w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referacie Księgowości Finansowej

Ogłoszenie numer: 7092558, z dnia 2022-06-08

Straż Miejska m.st. Warszawy

[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Referent w Wydziale Budżetowo-Księgowym Referacie Księgowości Finansowej

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 641

 

Opis stanowiska

Realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Wydziale Budżetowo-Księgowym oraz współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • podstawowa umiejętność obsługi programu MS Excel (w tym edycja i porządkowanie danych)
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza na temat zasad wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów
 • podstawowa wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego niezbędne wykształcenie
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści:
 • „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Referenta.”
 • podpisane oświadczenie o treści:
 • „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo …………..………(wypisać jakie)”.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy)
 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy)
 • 13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.